§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Piłkarskie Emocje” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Deemedia Edyta Osmólska ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 955-190-85-04 (dalej „Organizator”).
 3.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na https://outlet-lublin.com.pl/
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie bierze odpowiedzialności za działania czy zaniechania Uczestników Konkursu.
 6. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w całości.
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.07.2024 r. i trwa do dnia 13.07.2024 r.

 

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, a także zadeklarowała chęć udziału w Konkursie i spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook, posiadająca ważne konto w tym portalu.
 3. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko z jednego, należącego do niego konta, niezależnie od tego ile ich posiada.
 4. W zgłoszeniach do konkursu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
 1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora Konkursu oraz Outlet Lublin lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
 2. pracowników sklepów zlokalizowanych w Outlet Lublin;
 3. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
 4. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) – c) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

§3
ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 5.07.2024 r. od godz. 09.00 do dnia 13.07.2024 r. do godz. 23.59 wstawić w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie konkursowe. Zadaniem konkursowym jest wytypowanie wyników jakie zostaną osiągnięte w meczu finałowym w ramach Euro 2024 rozgrywanym w dniu 14.07.2024 r. Wyniki jakie należy typować to:
 1. Kraj, którego reprezentacja wygra mecz
 2. Liczbę bramek, które zostaną zdobyte w meczu (z dogrywką, bez rzutów karnych).
 3. Minutę meczu, w której zostanie strzelony pierwszy gol.
 1. Każdy uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz. W przypadku, kiedy uczestnik opublikuje większą ilość komentarzy, Komisja weźmie pod uwagę tylko ten jeden komentarz który został opublikowany najwcześniej.
 2. W przypadku edytowania komentarza Komisja weźmie pod uwagę pierwszą odpowiedź.
 3. Komisja, składająca się z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora, wyłania 1 zwycięzcę – osobę, której typowania były najbliżej aktualnych wyników meczu, o którym mowa w punkcie 1. Komisja w pierwszej kolejności weryfikuje osoby, które podały poprawną odpowiedź na podpunkt a). Wśród tych osób komisja weryfikuje osoby, które jako poprawną lub najbliższą prawdy podały odpowiedź na podpunkt b). Wśród tych osób komisja weryfikuje osoby, które jako poprawną lub najbliższą prawdy podały odpowiedź na podpunkt c).
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o zwycięstwie w komentarzu do posta konkursowego opublikowanym na profilu na Facebook Outlet Lublin w dniu 15.07.2024 r.

§4
NAGRODY W KONKURSIE

 1. Za wydanie nagrody w konkursie odpowiada Organizator.
 2. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł do realizacji w sklepie 4F w Outlet Lublin.
 3. Dodatkowo 5 osób, które będą najbliżej rzeczywistego wyniku meczu otrzyma plecak sportowy marki Puma.
 4. Nagrody będzie można odebrać w Biurze Dyrekcji Outlet Lublin w dniach 16.07-26.07.2024 r. w godz. 10-16 (z wyłączeniem soboty, niedzieli i dni wolnych od pracy).
 5. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody.

§5
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora w terminie do dnia 16.07.2024 r. na adres mailowy [email protected]
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń), zwięzły opis zarzutów oraz oczekiwania w ramach rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez Organizatora.
 3. W przypadku powstania sporów związanych z udziałem w Spotkaniach, Sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd w Szczecinie.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
 5. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody uzyskanej w ramach Konkursie, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań promocyjnych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania go na stronie Outlet Lublin https://outlet-lublin.com.pl/