§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja promocyjna, organizowana jest przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. (dalej: „Akcja”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji (dalej: „Regulamin”).
 3. Organizatorem Akcji jest Projekta Agata Koczergo z siedzibą w Mrągowie  (11-700) przy ulicy Młynowej 3 lok. 3, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 742-200-08-13, REGON: 280496202 (dalej: „Organizator”).
 4. Zleceniodawcą Akcji jest Cushman & Wakefield Polska Trading Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000065209, kapitał zakładowy 5 374 600,00 zł, NIP: 526-10-17-338
 5. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie w przestrzeni miejskiej i w Outlet Lublin ul. Mełgiewska 16D, 20-234 Lublin.
 6. Akcja obowiązuje w dniach od 21 marca 2024 roku roku do 24 marca 2024 roku w godzinach od 12:00 do 18:00.
 7. Treść Regulaminu dostępna jest u promotorów akcji w biurze dyrekcji Outlet Lublin i w siedzibie organizatora.
 8. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
 9. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, realizująca czynności objęte Akcją Promocyjną w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. działająca w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową), (dalej: Uczestnik).
 2. Nagród w Promocji nie mogą otrzymać właściciele, dzierżawcy ani najemcy, a także członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio:
  • Organizatora Akcji Promocyjnej,
  • Administracji i Właściciela Outlet Lublin,
  • punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Outlet Lublin,
  • ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Outlet Lublin,
  • firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna odbywa się w Lublinie w terminie od 21 marca 2024 roku do 24 marca 20204 roku w godzinach 12:00-18:00.
 2. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby wskazane w §2 pkt. 1 które w czasie jej trwania otrzymają wskazówkę i odszukają voucher konkursowy.
 3. Uczestnik musi odnaleźć promotorów Rodzinkę Sprytnych Outlet Lublin w przestrzeni miasta Lublin i na podstawie otrzymanej wskazówki odszukać ukryte jajko z voucherem konkursowym.
 4. Vouchery konkursowe będą dostępne podczas akcji promocyjnej w dniach od 21 marca 2024 do 24 marca 2024 r. w godzinach 12:00-18:00. Vouchery posiadają indywidualne zabezpieczenie z hologramem.
 5. Uczestnik, który znajdzie voucher i spełnia warunki Akcji Promocyjnej jest upoważniony do realizacji podczas zakupów we wskazanych sklepach Outlet Lublin (BIG STAR, CROSS JEANS, DAJAR, DIVERSE, FEMESTAGE, LEE COOPER, LEE WRANGLER, OCHNIK, PUMA, VESTUS, WITTCHEN) spełniając warunki Regulaminu § 3. pkt. 9.
 6. Odbiór nagrody realizowany podczas zakupów wyłącznie z voucherem jest możliwy do 29 marca 2024 r. w wybranych sklepach na terenie Outlet Lublin.
 7. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności vouchera, nagroda może zostać wstrzymana do momentu potwierdzenia oryginalności, nie dłużej jednak niż do 29 marca 2024 roku.
 8. Uczestnik przystępując do Akcji (realizacja vouchera) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, że spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 9. Warunkiem realizacji vouchera jest dokonanie w tym samym sklepie zakupów przez Uczestnika:
  • Voucher o wartości 100 zł – warunkiem jest dokonanie zakupów o wartości minimum 200 zł brutto
  • Voucher o wartości 50 zł – warunkiem jest dokonanie zakupów o wartości minimum 100 zł brutto
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie naruszenia lub próby naruszenia lub obejścia przez niego postanowień Regulaminu lub postanowień powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Akcji, traci on prawo do nagród przewidzianych w Akcji.
 11.  Do udziału w Akcji kwalifikują się zakupy wszelkich produktów lub usług z wyłączeniem produktów alkoholowych (w tym piwa bezalkoholowego), wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu  Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, leków, a także zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto, zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid, kart przedpłaconych/bonów, kart podarunkowych oferowanych przez placówki handlowe i usługowe na terenie Outlet Lublin  lub usługa (z wyłączeniem transakcji zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki, dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki. Do udziału w Akcji kwalifikują się zakupy dokonane w sklepach Outlet Lublin z wyłączeniem sklepów w §6. Pkt. 1.
 12. Uczestnik tylko jeden raz może wziąć udział w Akcji, realizując 1 (jeden) voucher.
 13. Dowodem zakupu umożliwiającym Uczestnikowi wzięcie udziału w Akcji i realizacja vouchera może być: zakupy na podstawie: paragon fiskalny, faktura VAT imienna bądź inny dowód zakupu (potwierdzenie zapłaty, potwierdzenie z terminala w przypadku dokonania płatności kartą, dokument KP w przypadku płatności gotówką).
 14. Uczestnik, po realizacji vouchera i zakupie towaru, nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy, możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy, zgodnie z regulaminem sklepu w jakim dokonano zakupu.
 15. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 4. NAGRODY

 1.  Ilość nagród w Akcji Promocyjnej jest ograniczona – 300 sztuk voucherów o wartości 50 zł i 200 szt. voucherów o wartości 100 zł.
 2. Nagrody będą wydawane w określonej puli dziennej:
 • 21 marca 75 szt. voucherów o wartości 50 zł i 50 szt. voucherów o wartości 100 zł
 • 22 marca 75 szt. voucherów o wartości 50 zł i 50 szt. voucherów o wartości 100 zł
 • 23 marca 75 szt. voucherów o wartości 50 zł i 50 szt. voucherów o wartości 100 zł
 • 24 marca 75 szt. voucherów o wartości 50 zł i 50 szt. voucherów o wartości 100 zł
 • 3. Nagrody mogą być realizowane podczas zakupów w następujących limitach zakupowych:
 • Zakupy o wartości minimum 200 złotych brutto – nagroda voucher o wartości 100 złotych
 • Zakupy o wartości minimum 100 złotych brutto – nagroda voucher o wartości 50 złotych

4. Każda z Nagród posiada wartość nieprzekraczającą kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm. (Tekst jednolity: Dz. U. z 08.08.2018 r., poz. 1509 z późn. zm.).

5. W przypadku nie wyczerpania ilości nagród, przechodzą one na kolejny dzień akcji. Jeśli nagrody nie zostaną wyczerpane zostają one przekazane do dyspozycji właściciela Outlet Lublin.

6. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe, jakie poniesie Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z braku przestrzegania Regulaminu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Akcji, które uniemożliwiają mu odebranie nagrody.

8. Wyczerpanie puli nagród przed upływem terminu zakończenia Akcji oznacza automatyczne zakończenie wydawania Uczestnikom Akcji nagród.

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrodę określoną w Regulaminie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany, wycofania lub dodania Voucheró do puli Voucherów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

§ 5. WARUNKI ODBIORU NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Warunkiem odbioru nagrody jest:

    a)  osobisty udział w akcji promocyjnej i zachowanie vouchera konkursowego oraz dokonanie zakupów w sklepie w Outlet Lublin według Regulaminu § 3.pkt.9.  w terminie do 29 marca 2024 roku.

2. Każda osoba, która spełni powyższe wymagania jest uprawniona do wzięcia udziału w Akcji.

§6. PUNKTY SPRZEDAŻY

 1. Z zakresu Punktów Sprzedaży wyłączone są sklepy: ROSSMANN, VISTULA, WÓLCZANKA, BYTOM, 4F, SPORT OUT1ET, MONNARI, BRUNO ZINGER 

§7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 1. W Akcji nie są przetwarzane dane osobowe uczestników.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Akcji muszą być pod rygorem nieważności złożone na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Akcji na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a reklamacji złożonej drogą elektroniczną – data wysłania wiadomości e‐mail na adres Organizatora wskazany w § 6. ust. 1. Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informację, że dotyczy Akcji „Zakupy z jajem i Rodziną Sprytnych „Outlet Lublin oraz podanie przyczyny reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

2. Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w § 6 ust. 2. Regulaminu, nie będą rozpatrywane.


3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po jego publikacji. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku promocyjnym.

3. W przypadku zaistnienia zjawiska siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, jakiego Organizator nie mógł przewidzieć, ani nie mógł jemu zapobiec, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.